Úvod LPD Blažov

Lesné a pozemkové družstvo Blažov

Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok

Vážený (á) pán (i),

možno ste sa doteraz neoboznámili s činnosťou Lesného a pozemkového družstva Blažov, ktoré od r. 2011 spoločne hospodári na pozemkoch v k. ú. Blažov, teda na reštituovaných pozemkoch pôvodných vlastníkov. V zozname členov družstva k 31.12.2020 evidujeme 232 osôb, ktoré združili svoje pozemky do spoločného užívania a v súlade so zákonom o lesoch, družstvo tam vykonáva lesohospodársku činnosť.

Zabezpečujeme výsadbu drevín, ochranu, ošetrovanie, čistenie lesa, ťažbu a predaj drevnej hmoty a mnoho ďalších činností v súlade so živnostenským oprávnením. Takúto činnosť nedokáže vykonávať sám vlastník na svojich neveľkých parcelách, lebo nie sú vytvorené podmienky pre splnenie litery zákona, predovšetkým: chýbajúca odborná spôsobilosť, prístupové cesty ku každej parcele, registrácia porastov, materiálno-technické vybavenie a mnoho iných povinnosti, ktorými sa riadi činnosť v lesníctve. V neposlednom rade aj vysoké náklady na zameranie každej parcely sú dôvodom na spoločne hospodárenie toho času na prevzatom území od povinnej osoby t. j. Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. Pliešovce. Zákon o lesoch a iných pozemkoch v užívaní sú záväznou normou a za prípadné ich porušenie sú nemilé následky. Predstavenstvo družstva Vás oslovuje a informuje o možnosti prihlásiť sa do spoločného hospodárenia. Váš majetok ostáva vo Vašom vlastníctve. Členovia predstavenstva sú tiež členmi družstva so svojimi pozemkami, ktorým záleží na obnovení povedomia občianstva pôvodných obyvateľov Čerteža, Blažovskej Doliny a Blažova. Každý rok sa schádzame na výročnej členskej schôdzi, kedy hodnotíme výsledky dosiahnuté za minulý rok. Družstvo každý rok vyplatí nájomné za prenajímané pozemky. Predstavenstvo Vás privíta v družstve po vyplnení prihlášky za člena, ktorou sa vlastník s pozemkami prihlási za člena. Súbežne je potrebné predložiť právoplatné „Rozhodnutie“ majetkovej podstaty a zaplatiť členský vklad 30,00 € do základného imania a 3,00 € do nedeliteľného fondu družstva. Ostatné vzťahy členov k družstvu sú vymedzené v „Stanovách“ a v prijatých uzneseniach z členských schôdzi. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza. Družstvo je zaregistrované v Obchodnom registri SR na Okresnom súde v Prešove v Oddiele: Dr, Vložka číslo: 10162/P. Je platcom dane z pridanej hodnoty. Akékoľvek otázky súvisiace s členstvom v LPD Blažov Vám radi zodpovedáme na kontaktných telefónnych číslach alebo osobne. Predstavenstvo aktívne pôsobí pri riešení vlastníckych a užívacích právach za svojich členov vo vzťahu k povinnej osobe VLM SR š. p. Pliešovce.

  • V Kežmarku
  • 31.12.2020.
  • Ing. Ján Uhlár - predseda

O našom družstve:

Z Výpisu Obchodného registra, Okresného súdu Prešov, Oddiel Dr, Vložka číslo 10162/P zo dňa 14. 06. 2011 sú predmetom podnikania tieto činnosti:

1.
Poskytovanie služieb

v lesníctve a poľovníctve.

2.
Poskytovanie služieb

v poľnohospodárstve a záhradníctve.

3.
Opracovanie

drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva.

4.
Kúpa tovaru

na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

Orgány družstva:

A
Členská schôdza

najvyšší orgán družstva.

B
Predstavenstvo
C
Kontrolná komisia

.

D
Dočasné a stále komisie

Činnosť družstva sa riadi „Stanovami“ schválenými na Ustanovujúcej schôdzi 05. 05. 2011 za prítomnosti notára JUDr. Štefana Siskoviča. LPD Blažov je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoločného užívania nehnuteľnosti, podnikania a zabezpečovania hospodárskych, poľovníckych a sociálnych a iných potrieb svojich členov, ktorí združujú svoje súkromné pozemky.

Predstavenstvo

Ing. Ján Uhlár

Predseda

Ján Blaško

Podpredseda

Ing. Štefan Planý

Člen

Mgr. Helena Gardošová

Členka

Mgr. Janka Tomalová

Členka

Kontrolná komisia

Štefan Uhlár

Predseda

Bc. Helena Varšová

Členka

Jozef Bilek

Člen